بدون نام:

حقه و نیرنگ و فریب کار اصلی این به اصطلاح رسانه هاست.... نتیجه نظرسنجی را ۱۸۰ درجه علیه ایران تبدیل کردند