امیر:

چقدر قشنگ کجنشک رو رنگ زدن به جای قناری جا زدند.... حالم از این شبکه دروغگو به همن میخوره