محمدی:

از رسانه هایی که وابسته به دولت خبیث انگلیس هستند چه انتظاری دارید... این روباه پیر فقط دنبال تفرقه افکنی بین مردمه اون هم با دروغ و شایعه پراکنی