بدون نام:

شما جز این از آدم‌های وطن فروش و خائن به مردم و ایران انتظار دارید