بدون نام:

به نظرم این شبکه‌ها برای خنداندن مردم خیلی هم خوبند... با این دروغاشون کلی مردم می‌خندند