بدون نام:

به قول او قاضی توی فیلم خانه امن این افراد ایرانی نیستند فقط فارسی بلدند حرف بزنند... این‌ها خائن هستند