بدون نام:

خاک عالم توسرشون چقدر اینها احمقند و مخاطبان را احمق فرض میکنند که به این راحتی سر آنها کلا می‌زارند