بدون نام:

ما مردم به دانشمندان و رهبری انقلاب اعتماد هزار درصدی داریم و گوش به فرمان رهبر انقلاب هستیم