نرگس:

این رسانه‌های ضد ایرانی واقعا به دشمن مردم ایران هستند و به دنبال این هستند که ایرانی‌ها همیشه وابسته باشند و کشور مستقلی نداشته باشیم