بدون نام:

جانم فدای رهبرم که همیشه با تصمیات درست نقشه‌های شوم غربی‌ها علیه مردم ایران را ناکام گذاشته