بدون نام:

خداوند سایه رهبری رو از سر ایران و مردم ایران کم نکنه
واقعا ایشون حکیم و متفکر و مردم دوست هستند