بدون نام:

من اگه قرار باشه واکسن بزنم فقط ایرانی میزنم چون بهش اعتماد کامل دارم