بدون نام:

کارشو همینه اینا دروغ به مردم تحویل میده گوسفند‌ها باور میکنن خدا رو شکر ک من ماهواره نداریم