بدون نام:

ادم با افتابه نوشابه بخوره اینطوری از خودی زایع نشه بدبختا برین سر خونه زندگی خودتون چیکار به ایران دارین بهع