یاسین:

جالب بود ولی از کجا معلوم واکسن تولید داخل خوب باشه و واقعا مارو واکسینه کنه؟