حاجی محمدی:

حرب شما درست و متین ولی یادتون نرا که ما در هر حالت چندین ماه عقبیم. دنیا داره دوز دوم رو با مردمش تزریق میکنه ولی ما نشستیم ک نمونه‌ها درست باشن. چرا باید انقدر دیر شروع کنیم و کردیم؟ جون مردم ارزش نداشت یا مسئولان باور ندارن که ما میتوانیم؟
کاش این دولت زودتر تموم شه