هومن:

این حرف واقعا به حساب هست که چه بخواهیم چه نخواهیم امکان واردات برای کل مردم ایران را نداریم.
جمعیت ۸۰ میلیونی را حساب کنید. سه دوز هم که دریافت کنند میشود ۲۴۰ میلیون واکسن! با این تحریم‌ها چگونه این تعداد واکسن را بخریم و بیاوریم!