بدون نام:

کاش از نظر قیمتی هم ی بررسیی کرده بودید و میگفتید فایزر چنده؟