بدون نام:

آمریکا قابل اعتماد نیست چه برسه به واکسنش