بدون نام:

بجز واکسن ایرانی هر نوع واکسنی غیرقابل اعتماد است