ضدکرونا:

بنظرم اینا همش بازیه هم کرونا هم واکسن ... همش سیاسیه