اسماعیل:

هیچ اعتمادی در هیچ زمینه ای به غرب نیست و نخواهد بود