بدون نام:

کاش در ارتباط با این داستان واکسن سوئدی انگلیسی هم توضیح بدید
مگه آقا نگفتن انگلیسی نیاد؟ شما هم اشاره ای داشتید، پس چرا دولت میخواد اینو به اسم سوئدی بیاره؟