بدون نام:

نژاد پرستی در آمریکا همیشه باقی خواهد ماند و هیچ کس نمی‌تواند این برتر بینی و نژاد پرستی علیه سیاه پوستان را اصلاح کند حتی اگر باز هم رئیس جمهور سیاسه پوست شود بازهم این زنجیره تبعیض باقی خواهد ماند