بدون نام:

این لکه ننگ همیشه بر پیشانی آمریکا و نظام حاکم در ان که داعیه دار حمایت از حقوق بشر است باقی می‌ماند