بدون نام:

سیاه پوستان هم به خودشان رحم نمی‌کنند چه برسد به اینکه سفید پوستان به آنها رحم کنند باها دیده شده پلیس سیاه پوست هم رفتار بدی با هم تباران خود دارد چون این نژاد پرستی و بد رفتاری در آموزهای این رژیم وجو دارد