بدون نام:

امان از پوپولیست بازی مسئولان؛‌مثل اینکه توژن همه مسئولا هست