محمد۳۱۵:

تو دنیا اگر هم میخوایم کاسبی کنیم حتما باید قدرتمند باشیم