بدون نام:

چرا نوشتید کارشناس بی بی سی؟ خوب بنویسید آقای عباس عبدی ؛