دکتر خسروی:

مجلس در راس امور است ... افرین بر نمایندگان متعهد درود بر شما . اخه اینکه نمیشه دولت بدون
اجازه نمایندگان ملت هر کاری دلش خواست انجام دهد .