بدون نام:

فکر نظامی هاشون به خودشون اعتماد ندراند اون وقت اینجا مسئولان ما به اونها اعتماد می‌کنند!