بدون نام:

خاک بر سرشون که اینقدر از اسرائیل می‌ترسند