بدون نام:

اسراییل و آمریکا غلطی نمی تونن بکنند اینها که سگ های اون ها هستند.