علیرضا:

چراهیچکس به دادمردم نمی رسد چرامالیات برخانه های خالی اجرایی نمی شود تادست سوداگران مسکن ودست این بنگاه داران بی انصاف کوتاه شود ؟ اقای روحانی چرا به دادمردم نمی رسید؟ چرا اینقدردلارطلاو خودرو قیمتشان پایین امده ولی مسکن تکان هم نمی خورد واقعا" دلیلش چیست؟