یاسین انصاری از بوکان:

شما اشتباه فکر می کنید.آقای فتح الله زاده گفتن بارفتن آقای رویانیان یک جعبه شیرینی به باشگاه میارند.