92/2/15:

خلایق هرچه لایق. راست کار لنگیای بی افتخاره