بهزاد:

سلام. آقای پیرمؤذن عزیز خیلی با خوش بینی حرف میزنی، انگار که رفع مشکلات کاری بس آسان است! فاصله عمل تا شعار فرسنگها فاصله است و این فاصله داره ایران دیگر به فرسنگ نیست بلکه فاصله بین حرفهای مسئولین و عملشان را باید با مقیاس سال نوری حساب کرد.حنایتان دیگر رنگ ندارد خواهشأ امثال شما کنار برود و جایتان را به کار بلدها بدهید.ممنون