بهناز عاشق جادوگر:

وای که چه قد از این بدم میاد.....شکرک زده بابا