بهمن شمشیری :

دو جنسه ها که خیلی بهتر از این بازیکنان ناجنس استقلال و پرسپولیس هستن که وسط زمین را همیرن و میلیاردی پول می گیرن .....