صمد :

درست است كه 80 درصد ايرانيها به امريكا اعتماد ندارند ولي خب رئيس جمهور ايران يك قدم به جلو رفته حالا ببينيم آنها چه ميكنند اگر كار شكني از طرف امريكاييها باشد ملت ايران مقاوم تر ميشود براي مبارزه