منصور:

بهزاد غلامپور هم برميكرده به تيمش مثل شاهرخ بيانى،نيكبخت،مجيد نامجو مطلق