مهتاب:

این دیوونه از بیت بعضی به اصطلاح مراجع حمایت مالی میشه!