احسان:

اگه مردی جناب اللهیاری ناموس خودت رو ببر بحرین بزار یک سیلی بخوره یا بزار چادر از سرش بکشند