بدون نام:

البته همون تيم سال ٧٤ با اقتدار و دو هفته مونده به پايان رقابتها با مربيگري استانكو قهرمان شد