بدون نام:

خدا ازشون نگذره، رو ما که خیلی تاثیر داشت.یک ماه از خوابگاه بیرون نرفتیم.