بدون نام:

در شرایط کنونی مثل تو زیاد بی عقل وجود داره
کاش یه خورده درک سیاسی داشتی