علی:

انها را به اشد مجازات برسانید که این ها از اجانب هستند