فرنوش:

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

من صدای شماو اقای چاووشی رو خیلی دوس دارممممممممممممممم