ماريا:

واقعا بهتون افتخار ميكنيم .دوستون داريم .هميشه موفق باشيدو سرافراز.