بدون نام:

پرس پول لیس همیشه فرسنگها با سرورش فاصله داشته . لنگیا واقعا ول معطلند بابا اخه تیمی که تو نیمه دوم جدول هم صدر نشین نیست میتونه با استقلال رقابت کنه